Kodeks Postępowania dla Dostawców

Od naszych partnerów biznesowych i dostawców oczekujemy stosowania zasad postępowania obowiązujących w firmie Stora Enso oraz prowadzenia działalności zgodnie z zasadami globalnej odpowiedzialności i etyki biznesowej.

Dlaczego powstał Kodeks Postępowania dla Dostawców firmy Stora Enso?

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw ma świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z łamaniem praw człowieka oraz z ogólnymi naruszeniami obowiązujących przepisów. Jednocześnie przedsiębiorstwa te dostrzegły szansę, jaką niesie ze sobą podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony praw człowieka oraz przestrzeganie ustawowych warunków ramowych. Ochrona praw człowieka oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów zwiększa bowiem atrakcyjność przedsiębiorstwa dla inwestorów i pracowników. Ponadto stosowanie się do przepisów prawnych, a w wielu obszarach także przestrzeganie praw człowieka stanowi podstawowy warunek dostępu do rynku. Na przykład prywatni odbiorcy oraz publiczni zleceniodawcy, nabywając towary i usługi, coraz częściej oczekują od przedsiębiorstw przestrzegania praw człowieka. W naszym przypadku dotyczy to z jednej strony szerokiej rzeszy stałych klientów z obszaru dóbr konsumpcyjnych, a z drugiej strony – sektora finansowego, dla którego coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odgrywa zrównoważony proces produkcyjny.
W związku z tym rośnie liczba przedsiębiorstw, które coraz więcej uwagi poświęcają problematyce praw człowieka i ogólnym kwestiom compliance. Wiele przedsiębiorstw z własnej inicjatywy zobowiązuje się do przestrzegania określonych standardów, opracowanych przez nie same, branżę lub organizacje międzynarodowe. W wyniku globalizacji oraz łatwego dostępu do informacji przedsiębiorstwa, prowadząc działalność zagraniczną, stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania społeczeństwa obywatelskiego i różnego rodzaju instytucji. Dlatego w coraz większym stopniu za podstawę swego działania przyjmują one standardy compliance i dobrowolnie zobowiązują się do ich przestrzegania. Nierzadko standardy te odnoszą się nie tylko do działalności przedsiębiorczej sygnatariuszy, ale również zobowiązują ich do przekazania tych zasad swoim partnerom biznesowym, a w szczególności dostawcom.
Kodeks Postępowania dla Dostawców firmy Stora Enso to jednolity dokument, który znajduje zastosowanie w relacjach ze wszystkimi naszymi dostawcami na całym świecie. Dlatego też dokument sam w sobie dopuszcza pewnego rodzaju elastyczność, co oznacza, że zawarte w nim zobowiązania należy postrzegać w świetle konkretnej sytuacji. Przede wszystkim dokument w wielu miejscach wskazuje na konieczność przestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawnych, a jedynie w tych przypadkach, w których brak jest odpowiednich regulacji prawnych, w zastępstwie tychże regulacji zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Postępowania dla Dostawców firmy Stora Enso. Wychodzimy z założenia, że szczególnie w zachodniej części Europy kontynentalnej nasze wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju w wielu przypadkach znajdą odzwierciedlenie w przepisach prawa krajowego lub przepisy te będą nawet bardziej restrykcyjne. Jednakże również w takich przypadkach oczekujemy od naszych dostawców potwierdzenia, iż zobowiązują się oni do przestrzegania tychże przepisów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców, zapraszamy do odwiedzenia poniższych strony:

» Kodeks Postępowania dla Dostawców
» Praktyczny Przewodnik dla Dostawców (EN)
» Zasady Odpowiedzialnego Biznesu (EN)