Co powinienem wiedzieć o lesie?

Lasy w Polsce, podobnie jak na świecie mają charakter wielofunkcyjny. Poza produkcją drewna pełnią funkcje: społeczne, rekreacyjne i ekologiczne. Lesistość w Polsce wynosi 31% i jest jedną z najwyższych w UE.
Powierzchnia lasów w Polsce wynosi  9,6 mln ha z czego 71, mln ha zajmują lasy państwowe, natomiast 1,7 ml ha (17,6%) lasy prywatne (GUS 2014). Na jednego mieszkańca przypada zatem 0,24 ha, podczas gdy średnia w UE wynosi 0,31 ha/per capita.  95% drewna pozyskiwanego w Polsce, pochodzi z lasów Państwowych. W 2014 roku Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe pozyskały 35,7 mln m3 drewna (GUS 2015). Pozyskanie drewna na jednego mieszkańca wynosi w Polsce 0,96 m3/mieszkańca (średnia dla Europy 0,84 m3). Zasobność polskich lasów z roku na rok wzrasta, a poziom eksploatacji rocznego przyrostu drewna w lesie wynosi niewiele ponad 50%.
Obecnie zasobność drewna na pniu w Polsce wynosi 257 m3/ha lasu, podczas gdy na świecie jest to 31 m3/ha, a w Unii Europejskiej 158 m3/ha. Choć w Polsce dominują lasy państwowe, to rośnie rola gospodarcza lasów prywatnych. Zgodnie z prognozą Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, do końca 2030 roku powierzchnia lasów prywatnych może wzrosnąć o około 240 tys. ha, a do 2050 roku – o 420 tys. ha, w głównej mierze w wyniku przeklasyfikowania na lasy gruntów spełniających ustawowe kryteria lasów, lecz wykazywanych dotychczas w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jako użytki rolne (np. grunty orne, łąki, pastwiska). Wielkość zasobów drzewnych w lasach prywatnych w okresie objętym prognozą może wzrosnąć o około 30% do 2030 roku oraz o około 55% do 2050 roku,