Ustawowe warunki ramowe

Prawa i obowiązki właściciela lasu zapisane są w krajowych ustawach o lasach. „Lasem w rozumieniu  art. 3 Ustawy o lasach jest grunt o zwartej powierzchni przynajmniej 0,10 ha pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami oraz krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony:

 

» przeznaczony do produkcji leśnej lub
» stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
» wpisany w rejestr zabytków.

 

Zgodnie z art 7 ww. Ustawy zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzania lasu (PUL)   lub uproszczonego PUL z uwzględnieniem następujących celów:

 

1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze wodę, glebę, warunki zdrowia i życia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą
2. ochrony lasów, zwłaszcza ochrony ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych
3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym
4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych
5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki drewna i surowców oraz produktów ubocznego użytkowania lasu.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawy o lasach, kliknij tutaj!